Mountains 3

Jade Mountain Yushan Western Peak

Alishan National Park

Alishan National Park Big Precipice a lovely view

Alishan National Park Sea of Clouds

Alishan National Park - Railway End

 

Hualien (Karenko)

Some where in Nantou

1930 Entrance to the Sansen Gorge (Stone Gate?)

1930 ART MT. ARISAN

top