Hsinchu [Shinchiku]

1920 SHINCHIKU GIRL HIGH SCHOOL

XIMEN ST. HSINCHU 1880's

SHINCHIKU PARK

Public Hall

1910 SHINCHIKU TEA, ORANGE and WATER MELON

1910 SHINCHIKU EXPO PREFECTURE BUILDING

1910 SHINCHIKU EXPO INDUSTRIAL 3rd BUILDINGS

1910 SHINCHIKU EXPO INDUSTRIAL BUILDINGS

1910 SHINCHIKU JUNIOR & GIRL HIGH SCHOOL

 

Visit the Aandahl's Family site to see some fantastic color images of the Hsinchu area in the 1950s.

top